Kurumsal Danışmanlık

Talep Formu

K

urumsallaşmanın sadece bir kural koyma ve karar süreçlerinin merkezileşmesi olmadığı gerçeğinden hareketle; kurumsallaşma için bir amaç ve yön tespit edilmekte sonrasında da istenilen bu noktaya doğru bir değişim süreci tanımlanmaktadır. Akılcı ve pratik çözümlerin yer aldığı özgün bir program hazırlanır. Kurumsallaşma sürecinde göz ardı edilemeyecek bir etken de “kurum kültürü”dür. EUCONS, kurum kültürünü çözümler sunduğu kuruluşun kişiliği olarak kabul eder. Şirketinizin gelişimine yönelik çözümler oluştururken kurum kültürünü de daima göz önüne alır. Kültürel gelişimde anahtar olabilecek çalışanlara ve kurumsal davranışa yönelik çözümler sunar. Bu süreçte, öncelikle kurumsallaşmanın neresinde olunduğunu belirlemeye yönelik bir durum tespiti yapılmakta ve gerekli düzenleyici kuralların uygulanabilir ve kabul edilebilir olması yönünde somut uygulama önerileri getirilmektedir. Kurumsallaşma da aynı bir yönetim gelişimi süreci olarak düşünülerek bu yönde çözümler oluşturulmaktadır.

Değişim Yönetimi – PUKO (Planla-Uygula – Kontrol et-Önlem al)
Konu üzerine yazılan bütün makaleler ve kitaplara rağmen şirketler büyük ölçekli değişimleri başlatmakta bugün 20 yıl önce oldukları kadar etkin değiller. Yakınlarda yapılan bir araştırmada şirketlerin %70 i değişim yönetimi girişimlerinin beklenen sonuçları karşılamadığını söyledi. 1980 ler ve 1990 lar da yapılan benzer araştırmalarda da başarı oranı değişmemişti. Ve değişim için ortam günden güne daha da karmaşık hale geliyor.

Problemin merkezinde yatan şey değişimin ne kolay ne de bedava olmadığının anlaşılamamasıdır. Eğer düzgün şekilde bütçelenmediyse ve kaynaklara sahip değilse değişim programı durabilir. Ayrıca, yenilikçi fikirleri eyleme geçirmek, liderlik ekiplerinin yüzleşmeye hazırlıklı olmayabileceği zor kararları gerektirir. Son olarak, şirketlerin sıklıkla baz aldığı bir ölçü “hepsine uyar” yaklaşımı beklenen sonuçları nadiren kazandırır. Başarılı olmak için, yönetim çabalarının sadece en değerli stratejilere ve taktiklere odaklanması hedeflenmelidir.

EUCONS, geniş ölçekli değişiklikleri idare etmek için dört aşamalı bir yöntem uygulamaktadır. Biz buna PUKO diyoruz. Aşamalar şunlardır; planlama, liderlik etme, uygulama ve kontrol. Basit gibi görünüyorlar ama değiller.

  • Planlama güçlü bir öz değerlendirmeyi, müşterilerin ve ürünlerin gözden geçirilmesini, değerin, riskin ve değişim programıyla ilgili yatırımların güçlü analizini gerektirir.
  • Liderlik etme, doğru değişim takımını bulmak ve yönlendirmekle ve bu doğrultuda personel görevlendirmekle başlar.
  • Uygulama, değişimin kendisine bir iş gibi yaklaşarak kendi plan ve kararlarıyla değişimi yönetmektir.
  • Kontrol, artan üretimde, daha büyük pazar payında ve daha yüksek karlarda değişimin sonuçlarını gösteren iki veya üç kilit gösterge bulmayı gerektirir.

EUCONS‘ nin değişik endüstrilerde ve sektörlerde yürüttüğü değişim yönetimi projeleri, PUKO yaklaşımını kullanarak yenilik değerini yaymada yardımcı olmuştur. Finansal performans %20-%200 oranında yükselmiştir.

EUCONS, Pragmatik, analitik, veri çıkarımlı bir yaklaşım uygulayarak değişim programlarını müşterilerinin stratejisiyle birleştirerek, onlarla işbirliği içinde, vizyonlarını uygulamaya geçirmelerine yardımcı olmak için her aşamada ekip halinde çalışır.

Denetim ve Raporlama

Şirket faaliyetlerinin en somut göstergesi zorunlu veya isteğe bağlı olarak düzenlenen mali tablo ve raporlardır.

İster yasal zorunluluklar, isterse şirket sahipleri ve/veya yöneticilerinin istekleri doğrultusunda olsun; düzenlenen mali tablo ve raporlar; şirketlerin geçmiş dönemlerdeki performanslarını ve bunlardan hareket ederek geleceğe yönelik strateji ve yönünü belirlemede önemli rol oynarlar. Bu nedenle, söz konusu tablo ve raporların -içerik ve şekil açısından- şirket üzerinde aktif rol alabilecek nitelik ve nicelikte hazırlanması son derece önemlidir.

Bu süreçte mali altyapı tüm yönleri ile irdelenir, şirket ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde (gerekirse) yeniden şekillenir, somut uygulama önerileri ile “dahili kontrol” mekanizması kurularak, şirket mali yapısının sağlam temeller üzerine kurulması sağlanır. Şirketinizin faaliyet alanına, büyüklüğüne, tabi olunan yasal düzenlemelere ve ihtiyaçlara göre, şirkete en uygun mali rapor oluşturma süreçleri hazırlanır.

Böylece, bir yandan yasal yükümlülüklerinizi yerine getirirken diğer yandan da şirketinizin mali performansını en net ve gerçekçi şekli ile takip edebilmenin keyfini yaşarsınız…

Stratejik Planlama
Şirketlerin analize dayalı olarak geleceklerinin planlanması, öngörülmesi ve bu suretle daha sağlam, daha sağlıklı ve daha karlı hale getirilmesi için, kısaca performansların geliştirilip izlenmesi için stratejik planlama gereklidir.

Dolayısıyla, stratejik planlama faaliyetleri bir şirketin hem amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur hem de şirketin kurumsallaşmasına destek sağlar.

stratejik planlama ile şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli;
• misyon, hedef ve amaçlarını belirlemek,
• amaçlarına ulaşmak için uygun araçları belirlemek,
• amaçlarına ulaşmak için uygun, esnek, uyumlu ve güvenli politikaları belirlemek,
• amaç-araç-politika uyum ve koordinasyonunu sağlamak,
• ekonomiklik, etkinlik, modern iş ve işletmecilik ilkelerine göre faaliyette bulunmalarını
sağlamak,
• yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için işlerliği olan bir raporlama-bütçeleme-planlama-
projeksiyon-değerlendirme sistemi kurulması amaçlanmaktadır.

Özet olarak stratejik planlama vasıtasıyla, analize elverişli datalar ile üç ve beş yıllık stratejik planlar hazırlanması, bu planlara bağlı olarak gelir-gider bütçeleri hazırlanması, nakit bütçeleri hazırlanması ve yatırım bütçeleri hazırlanması, raporlama ve değerlendirme sistemleri kurulması, üretilen raporlarla hangi hedeflerin ne kadar ve niçin gerisinde-ilerisinde kalındığının izlenmesi, şirketin karar alma sürecinin daha sağlıklı işlemesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve uygun politikaların izlenmesi mümkün olur.
Stratejik planlama faaliyetleri; şirket içinde disiplin altına alınmış kurumsal bilgi akışı, projeksiyon ve değerlendirme sistemi demektir. Böyle bir sistem, ekonomik konjonktürün izlenmesi ve şirket politikalarının konjonktüre göre önceden belirlenmesi, konjonktürün çöküş dönemlerinde krizin çok daha rahat atlatılması için de yararlıdır. Stratejik planlama şirket yönetimi ve faaliyetlerinde kadercilik anlayışının sonudur.

Stratejik Plan ve Uygulama
Her şirketin bugününe ve geleceğine ait ulaşılabilir ve gerçekci hedefleri olmak zorundadır. Ancak hedeflerin belirlenmiş olması bunlara ulaşılmasında tek başına yeterli değildir. Gerek şirket dışında meydana gelen ekonomik, sektörel ve teknolojik değişimler gerekse de şirketlerin iç dinamikleri, mevcut şartların sürekli olarak değişmesine neden olur. Belirlenen stratejiler ve yapılan planlar değişen koşullar altında uygulanamaz yada anlamsız kalabilir.

Birçok işletme belirlediği hedeflerine ulaşmada ve stratejilerini gerçekleştirmede zorluklarla karşılaşır. Belirlenen stratejilerin uygulanabilmesi için “stratejik yönetim” disiplininin kabul görmesi ve uygulanması bu zorlukların üstesinden gelinmesinde bir anahtar olarak kabul edilmelidir.

EUCONS Un size sunduğu stratejik planlama anlayışı statik bir planlamadan çok belirsizliğin ve hızlı değişimlerin yer aldığı günümüz iş dünyasının gerçeklerine uygun olarak, alternatif stratejileri ve esnek uygulama süreçlerini de içine alır. Bu süreçte;

• Şirkete özgü en gerçekçi/doğru hedeflerin belirlenmesi sağlanır. Piyasada ve sektörde
yer alan fırsatlar ve tehditler değerlendirilir. Şirketin, kendi yapısı; olanakları ve
eksiklikleri irdelenir.

Belirlenen mevcut ve potansiyel şartlar altında hedeflere ulaşılmasına yönelik olarak alternatif stratejiler oluşturulur, planlar yapılır, günlük faaliyetlerde bu doğrultuda yapılması gereken değişiklikler belirlenir.

Kriz Yönetimi

 osnucu ve ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, beklenmedik her türlü gelişme farklı boyutlarda krizler yaratır. Çünkü kriz; aslında değişen duruma uyum zorluğu demektir.

Hızlı değişimin ve belirsizliklerin yer aldığı günümüz piyasalarında her şirket farklı boyutlarda ve şekillerde krizler ile karşılaşır. İster dış şartlardan kaynaklansın ister şirket içi dinamikler nedeniyle ortaya çıksın, krizlerin çözümünde izlenmesi gereken bazı temel noktalar vardır. Amaç, krizleri birer fırsat haline dönüştürmek; kurumu ve çalışanları krizlerden en az kayıpla ve hatta karla çıkarmak olmalıdır.

Devamlı olarak yapılan kapsamlı analizler ile alternatif stratejiler oluşturulur ve kriz öncesinde şirketin her türlü riske karşı bağışıklık sağlayacak esnek bir yapıya kavuşması sağlanır.

Kalite asla bir tesadüf değildir, planlı bir çalışmanın ürünüdür…

Bize Ulaşın

Şu an dışarıdayız mesaj gönderiniz en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Sohbete giriş için tıkla